Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1. Slim isolatie: Slim isolatie, gevestigd te Naarden onder KvK nr. 88933202.
1.2. Klant: degene met wie Slim isolatie een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Partijen: Slim isolatie en klant samen.
1.4. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Slim isolatie.
2.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
3.1. Aanbiedingen en offertes van Slim isolatie zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3.3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.5. Een aanbod of offerte komt tot stand nadat het te isoleren object is geïnspecteerd door Slim isolatie. Alle aanbiedingen en offertes die zonder inspectie tot stand zijn gekomen zijn voorwaardelijk en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het kan voorkomen dat het uitvoerende team op de dag van uitvoering technische gebreke constateert die de veiligheid van het uitvoerende team in gevaar zouden kunnen brengen of het onmogelijk blijkt om het isolatiemateriaal deugdelijk te bevestigen. Het kan hierom mogelijk zijn dat van de offerte dient te worden afgeweken, omdat er speciaal materieel wordt vereist voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 4 – Aanvaarding
4.1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Slim isolatie zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
4.2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Slim isolatie slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen
5.1 Alle prijzen die Slim isolatie hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
5.2 Alle prijzen die Slim isolatie hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Slim isolatie te allen tijde wijzigen.
5.3 Partijen komen voor een dienstverlening door Slim isolatie een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
5.4 Slim isolatie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5.5 Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Slim isolatie de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
5.6 Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
5.7 Slim isolatie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
5.8 Voorafgaand aan de ingang ervan zal Slim isolatie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
5.9 De consument heeft het recht om de overeenkomst met Slim isolatie op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
6.1 Slim isolatie mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
6.2 De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
6.3 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Slim isolatie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
6.4 Slim isolatie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen niet tijdig betalen
7.1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Slim isolatie gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
7.2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Slim isolatie.
7.3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7.4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Slim isolatie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
7.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Slim isolatie op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7.6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Slim isolatie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Slim isolatie te betalen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
8.1. Een consument kan een online aankoop een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
• de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
• het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
• het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
• het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
8.2. De van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
8.3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@Slim isolatie.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Slim isolatie, Slim isolatie.nl, kan worden gedownload.
8.4. In overige gevallen waaronder wanneer de herroepingstermijn verstreken is, mag huis Slim isolatie annuleringskosten in rekening brengen: € 250,- ex. Btw.

Artikel 9 – Opschortingsrecht
9.1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 – Retentierecht
10.1. Slim isolatie kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Slim isolatie heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
10.2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Slim isolatie.
10.3. Slim isolatie is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 11 – Verrekening
11.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Slim isolatie te verrekenen met een vordering op Slim isolatie.

Artikel 12 – Verzekering
12.1 De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Slim isolatie die bij de klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
12.2 De klant geeft op eerste verzoek van Slim isolatie de polis van deze verzekeringen ter inzage.
12.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Artikel 13 – Montage/Installatie
13.1 Hoewel Slim isolatie zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 14 – Garantie
14.1 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Slim isolatie enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 15 – Uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen jegens partijen
15.1 Slim isolatie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
15.2 Slim isolatie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
15.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
15.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Slim isolatie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
15.5 Slim isolatie is verplicht de consument te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. Tenzij Slim isolatie deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.
15.6 Wanneer tijdens de inspectie of voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden, technische gebreken of onjuistheden worden geconstateerd en dit schriftelijk aan de klant is medegedeeld en de klant alsnog opdracht geeft te isoleren kan Slim isolatie niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of andere gevolgen die hiermee samenhangen.
15.7 Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Slim isolatie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
15.8 De consument stelt Slim isolatie in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten. De consument of een door de consument aangewezen persoon dient aanwezig te zijn in op de locatie van de uit te voeren werkzaamheden en toegang te verschaffen tot de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. De ruimte waarin het werk tot stand moet worden gebracht dient toegankelijk, schoon en droog te zijn. Consument dient voor uitvoering van de werkzaamheden alle naden, kieren en leidingwerken zowel van binnen als van buiten voldoende en voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn afgesloten door de consument, danwel voor rekening van de consument.
15.9 Indien er voor de uitgevoerde werkzaamheden subsidie kan worden aangevraagd, dient de consument deze tijdig en op de juiste wijze aan te vragen. Als Slim isolatie de consument aanbiedt te helpen bij het aanvragen van de subsidie is Slim isolatie niet-aansprakelijk indien de subsidie niet, te laat of onjuist door haar of de consument is geschied.

Artikel 16 – Informatieverstrekking door de klant
16.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Slim isolatie.
16.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
16.3 Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Slim isolatie de betreffende bescheiden.
16.4 Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Slim isolatie redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom
17.1 Slim isolatie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
17.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slim isolatie (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 18 – Boetebeding
18.1 Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
18.2 Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
18.3 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
18.4 Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Slim isolatie waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 – Vrijwaring
19.1 De klant vrijwaart Slim isolatie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Slim isolatie geleverde producten en/of diensten.

Artikel 20 – Gebreken
20.1 De consument en klant dienen gebreken aan het werk binnen een bekwame tijd van viertiendagen na oplevering van het werk heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen behoren te ontdekken, schriftelijk (elektronisch) aan Slim isolatie te melden.
20.2 Als de consument gebreken ontdekt die redelijkerwijs te verwijten zijn aan Slim isolatie, moet Slim isolatie of een door Slim isolatie aangewezen deskundige in de gelegenheid worden gesteld de herstelwerkzaamheden binnen een redelijk termijn te kunnen uitvoeren.

Artikel 21 – Klachten
21.1 De klant dient een door Slim isolatie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
21.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Slim isolatie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
21.3 Consumenten dienen Slim isolatie uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
21.4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Slim isolatie in staat is hierop adequaat te reageren.
21.5 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
21.6 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Slim isolatie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 – Ingebrekestelling
22.1 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Slim isolatie.
22.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Slim isolatie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 23 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
23.1 Als Slim isolatie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Slim isolatie verschuldigd zijn.

Artikel 24 – Aansprakelijkheid Slim isolatie
24.1 Slim isolatie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
24.2 Indien Slim isolatie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
24.3 Slim isolatie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
24.4 Indien Slim isolatie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
24.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 25 – Vervaltermijn
25.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Slim isolatie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 26 – Recht op ontbinding
26.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Slim isolatie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
26.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Slim isolatie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Slim isolatie in verzuim is.
26.3 Slim isolatie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Slim isolatie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 27 – Overmacht
27.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Slim isolatie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Slim isolatie kan worden toegerekend in een van de wil van Slim isolatie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Slim isolatie kan worden verlangd.
27.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
27.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Slim isolatie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Slim isolatie er weer aan kan voldoen.
27.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
27.5 Slim isolatie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 28 – Wijziging van de overeenkomst
28.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
28.2 Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 29 – Wijziging algemene voorwaarden
29.1 Slim isolatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
29.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
29.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Slim isolatie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
29.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 30 – Overgang van rechten
30.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Slim isolatie.
30.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 31 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
31.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
31.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Slim isolatie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 32 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
32.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
32.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Slim isolatie is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 10 januari 2023.